Paquet digital - Kit Digital

Les diferents parts que conformen el Kit Digital
Lloc web i presència a Internet
1 - 2 treballadors fins 2.000€
3 - 9 treballadors fins 2.000€
10 - 49 treballadors fins 2.000€

Objectiu:
Millora o ampliació de la presència a internet de l’empresa beneficiària mitjançant la creació d’una pàgina web i/o amb serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· Domini: la solució ha d’incloure el domini de la teva web durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment de l’empresa beneficiària.
· Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.
· Disseny de la pàgina web: amb un mínim de 3 pàgines o seccions, que són elements tals com: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, formulari i dades de contacte, pàgina de descripció de productes o serveis, mapa web, etc
· Web responsive: la web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
· Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
· Autogestionable: la web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web.
· Posicionament bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
· SEO bàsic: serveis de posicionament bàsic a cercadors amb anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.

Comerç electrònic
1 - 2 treballadors fins 2.000€
3 - 9 treballadors fins 2.000€
10 - 49 treballadors fins 2.000€

Objectiu:
Disseny i desenvolupament de botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis amb intercanvi per mitjà de mètodes de pagament en línia.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· Creació de botiga en línia o e-commerce amb alta de productes:
producció d’un catàleg per mitjà d’alta, importació o càrrega dels productes de l’empresa. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador haurà de ser com a mínim de 100 referències, excepte en cas que la pime no disposi d’aquest nombre de productes al seu catàleg.
· Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament seleccionats.
· Formes d’enviament: configuració i integració dels mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats.
· Disseny responsive: la botiga en línia haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.
· Accessibilitat: el disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
· Posicionament bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
· Optimització de la presència a cercadors (SEO): anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts i informes trimestrals de seguiment.
· Autogestionable: la botiga en línia haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti a l’empresa beneficiària ser autònoma per modificar els continguts de la seva pàgina web.

Gestió de xarxes socials
1 - 2 treballadors fins 2.000€
3 - 9 treballadors fins 2.500€
10 - 49 treballadors fins 2.500€

Objectiu:
Impulsar la promoció de les empreses beneficiàries a les xarxes socials.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 40%
Segona: 60%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· Social Media Plan:
definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineades amb els objectius de l’empresa beneficiària, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, a la vegada que fidelitzi als usuaris que ja ho siguin.
· Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic per mitjà de mètriques de l’impacte de les accions, per quantificar resultats i comprovar si es van complint els objectius marcats al pla estratègic.
· Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals a xarxes socials per optimitzar el rendiment.
· Gestió d’una xarxa social: administració del perfil de l’empresa beneficiària a , almenys, una xarxa social.
· Publicació de posts setmanals: publicació, per part de l’agent digitalitzador, d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Gestió de clients
1 - 2 treballadors fins 2.000€
3 - 9 treballadors fins 2.000€
10 - 49 treballadors fins 4.000€

Objectiu:
Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 40 hores de parametrització.
Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats) i III (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

· Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
· Gestió de clients potencials (leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.
· Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)
· Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
· Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
· Alertes: la solució haurà de permetre visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc)
· Gestió documental: la solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’insertar i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats per els propis clients.
· Disseny responsive: la interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.
· Integració amb diferents plataformes: disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Business intelligence i analítica
1 - 2 treballadors fins 1.500€ (1 usuari)
3 - 9 treballadors fins 2.000€ (1 usuari)
10 - 49 treballadors fins 4.000€ (3 usuaris)

Objectiu:
Explotació de dades de l’empresa per la millora del procés de presa de decisions.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d’hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 70 hores de parametrització.
Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats): 40 hores de parametrització.
Segment III (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

· Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
· Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 1Gb per usuari.
· Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
· Exportació de dades: la solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.

Gestió de processos
1 - 2 treballadors fins 500€ (1 usuari)
3 - 9 treballadors fins 2.000€ (3 usuaris)
10 - 49 treballadors fins 6.000€ (10 usuaris)

Objectiu:
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Percentatges d’execució associat a les fases*:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 60 hores de parametrització.
Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats) i III (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

· Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius. (*Veure exemples)
· Integració amb diferents plataformes: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
· Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
· Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.


Compliment: la solució haurà de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com de qualsevol normativa d’aplicació.
En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.


* Exemples de processos que poden ser digitalitzats i/o automatitzats:

Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc
Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc
Inventari: previsió, estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc
Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc
Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

Factura electrònica
1 - 2 treballadors fins 500€ (1 usuari)
3 - 9 treballadors fins 1.000€ (3 usuaris)
10 - 49 treballadors fins 1.000€ (3 usuaris)

Objectiu:
Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats, modificacions i configuració de la factura electrònica de venda, la numeració, idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etc. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats) i Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats): 10 hores de parametrització.
Segment III (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 5 hores de parametrització.

Aquest procès és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

- Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar el seu tractament automatitzat.
· Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
· Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
· Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d’un número il·limitat de productes i/o serveis facturables dintre del catàleg.
· Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
· Personalització de les factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
· Còpia de seguretat periòdica: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat de, com a mínim, periodicitat diària.
1 Gb d’Emmagatzematge/ · · Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge de com a mínim 1 Gb per a les factures.
· Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de forma manual.
Control de venciment de les factures: la solució haurà d’incloure un sistema de control de venciment de les factures.


Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Serveis i eines d'oficina virtual
1 - 2 treballadors 
250€/usuari (fins a 2 usuaris)
3 - 9 treballadors
250€/usuari (fins a 9 usuaris)
10 - 49 treballadors
250€/usuari (fins a 48 usuaris)

Objectiu:
Disseny i desenvolupament Implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de les empreses beneficiàries.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
· Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució haurà de proveir 1 TB d’emmagatzematge.
· Compatibilitat amb dispositius mòbils.
· Calendari i agenda: la solució ha de permetre organitzar un calendari i les tasques previstes

Comunicacions segures
1 - 2 treballadors 125€/usuari (fins a 2 usuaris)
3 - 9 treballadors 125€/usuari (fins a 9 usuaris)
10 - 49 treballadors 125€/usuari (fins a 48 usuaris)

Objectiu:
Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· SSL: la solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
· Xifrat d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
· Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada de la pime.
· Control d’accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
· Dispositius mòbils: la solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.
· Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Ciberseguretat
1 - 2 treballadors 125€/usuari (fins a 2 dispositius)
3 - 9 treballadors 125€/usuari (fins a 9 dispositius)
10 - 49 treballadors 125€/usuari (fins a 48 dispositius)

Objectiu:
Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

Percentatges d’execució associat a les fases:
Primera: 70%
Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis:
· Antimalware:
la solució ha de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.
· Antispyware: la solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.
· Correu segur: la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:
   - Antispam: amb detecció i filtre de correu no desitjat.
   - Antiphishing: amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.
· Navegació segura:
   - Control de continguts
   - Antiadware

· Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució ha de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
· Monitoratge de la xarxa: la solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.
· Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
· Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comuns, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Video presentació Kit Digital