Empreses beneficiàries

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats dels beneficiaris: petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Omple el formulari de contacte i t’avisarem quan s’obri el període de sol·licituds.

Beneficiaris i imports
Si l’empresa beneficiaria compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.


Beneficiaris
Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats, fins a 12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats, fins a 6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació, fins a 2.000 €

Requisits per ser beneficiari
- Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions de l' Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions EUR.)
- No estar en situació d’empresa en crisi.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
- No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
- Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
- No superar el límit d’ajuts de mínimis.
- Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
- Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme)