LDPD

Avis Legal
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem dels següents aspectes:
Identificació del titular , aquesta web és propietat de:


Nom comercial: kitdigitalonline.com
Email: subvencionsebretech@larapita.com
Nom del domini: www.kitdigitalonline.com
Motiu: Consultoria, Digitalització, Subvencions, Programació, Ciberseguretat, Transfomació Digital, Industria 4.0., Gestió de la Innovació i Disseny de producte.


Objecte
El següent avís legal identifica al titular del lloc web www.kitdigitalonline.com a partir d'ara EbreTech , inclou i desenvolupa les condicions generals d’utilització del lloc web i especifica la propietat intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços.
A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l’accés a la web i/o l’ús dels seus serveis, proporcionats per EbreTech.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, ja causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.


Accés i utilització de la web
L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
Concepte d’usuari
La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per EbreTech, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir detingudament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar al web, ja que pot sofrir modificacions.
Limitació de responsabilitat.
Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. EbreTech no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. EbreTech, no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
• La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web
• Un mal funcionament del navegador
• I/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
EbreTech no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.


Informació sobre els vincles (“links”)
EbreTech no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Ebretech no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.ebretech.com , ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc web www.ebretech.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc web.
EbreTech es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin cap al seu lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.


Renúncia i limitació de la propietat intel·lectual
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. EbreTech pot introduir en qualsevol moment canvis i/o millores en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació sobre els nostres serveis, segons es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.


Propietat Intel·lectual
L’estructura i el contingut del lloc web i els serveis, sense restricció qualsevol dels seus elements, són propietat de EbreTech o s’ha autoritzat el seu ús a la mateixa i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual, de manera que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.
Queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels referits continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de EbreTech o, si s’escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar.
L’usuari disposa únicament d’un dret d’ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web i de les prestacions dels serveis (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d’acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altre document o legislació vigent que li sigui aplicable.
De la mateixa manera, l’accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts no confereix a l’usuari cap dret sobre les publicacions, marques, fotografies, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.
Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de EbreTech o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita, autorització de EbreTech o dels seus legítims propietaris.


Legislació i jurisdicció aplicable
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. EbreTech i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web.
En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EbreTech i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de EbreTech.Política de privacitat
EbreTech, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), posa en coneixement dels seus clients i usuaris web, la política de privacitat i protecció de dades que aplicarà al tractament de dades de caràcter personal, i al mateix temps informa que ha implementat les mesures organitzatives, operacionals i de protecció necessàries per garantir la seguretat d’aquestes.
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: EbreTech
Adreça: Av. Constitució, 35, 2-5 – 43540 - Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
Telèfon: (0034) 977 073 299
Adreça electrònica: subvencionsebretech@larapita.com
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
EbreTech tracta la informació que li faciliten els interessats, amb les finalitats de:
• Dur a terme la correcta gestió i administració dels serveis sol·licitats
• Contacte (atenent les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels possibles formularis de contacte de la web o telefònicament)
• Gestionar dades dels nostres proveïdors (Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques de qui obtenim serveis o béns).
• Usuaris de les nostres webs (el sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística.
La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.
Quin tipus de dades tractem?
Dades identificatives, econòmiques, bancàries, i en definitiva aquelles necessàries i bàsiques per dur a terme la correcta prestació de l’activitat/servei sol·licitat.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades pels interessats es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades d’interessats associades a serveis finalitzats es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal potser l’execució d’un contracte de servei, el compliment d’una obligació legal i el consentiment del propi interessat. En el cas dels usuaris de la nostres web és el consentiment del propi
interessat.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
EbreTech informa als seus usuaris que té creat un perfil a les xarxes socials com Instagram, Facebook i Twitter amb la finalitat de donar, sense rebre cap tipus de retribució pels continguts publicats, visibilitat a les seves activitats. Més enllà d’aquests tractaments, no es preveuen cessions de dades, tret del marc de les obligacions legals que es puguin derivar.
Quins són els vostres drets?
Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen. Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir, sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les dades, conservant-se en aquest cas únicament per a l’exercici de possibles reclamacions, i sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En el cas que tractem les seves dades per alguna finalitat en què hàgim sol·licitat el seu previ consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això afecti la sol·licitud del tractament previ a la seva retirada.
Com podeu exercir aquests drets?
Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que l’identifiqui. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar els formularis necessaris per a facilitar-vos l’exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es .